SLÆGTSHISTORIER

ELLER HVAD SLÆGTSFORSKNING KAN FØRE TIL …

Bogen inde­hol­der en spæn­den­de sam­ling af per­sonskil­drin­ger og rela­te­re­de små­hi­sto­ri­er, der i en oplagt, leven­de og humo­ri­stisk stil for­tæl­ler om nog­le af for­fat­te­rens aner, hvis histo­ri­er er ble­vet afdæk­ket på bag­grund af en god og detal­je­ret hukom­mel­se, men især helt uden for­ud­gå­en­de viden om personen.

Der er under­vejs duk­ket per­so­ner op, som aldrig har været omtalt i fami­li­en, som fx ”Bal­la­de-Niels”, Svend Sejr, Lau­ra og Elisa­beth. Andre per­so­ner har været kendt, men har vist sig at have sær­de­les spæn­den­de bag­grund, fx ”Bes’far Ree­sen” og ”Fru Halse”.

Histo­ri­er­ne er ble­vet til efter flit­tig slægts­forsk­ning siden 2012 og ved at anven­de til­gæn­ge­li­ge online-værktøjer.

Histo­ri­er­ne er sup­ple­ret med man­ge fotos, pri­mært fra for­fat­te­rens egen samling.

Om forfatteren

Ste­en Busch er født i 1956 og er debu­te­ren­de for­fat­ter. Han vok­se­de op i Her­lev og har siden boet på Amager. 

Ste­en har skre­vet hele livet, bl.a. om rej­ser og biler. Ste­en har i hele sit arbejds­liv arbej­det med IT-drift.

Der­u­d­over dyr­ker Ste­en sin pas­sion for biler­ne og er aktiv SoMe-bruger.